O PROJEKCIE

Celem głównym projektu AWANS KOMPETENCYJNY – innowacyjne kompetencje geografa na współczesnym rynku pracy: wysokiej jakości program stażowy dla studentów nauk o Ziemi na WNGiG UAM POWR.03.01.00-00-S159/15 jest wyposażenie w kompetencje odpowiadające potrzebom pracodawców i ułatwiające studentom wejście na rynek pracy. Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wyrażanemu przez pracodawców, jak i oczekiwaniom samych studentów.

Cel projektu AWANS KOMPETENCYJNY zostanie osiągnięty w wyniku uczestnictwa grupy studentów w trwających 3 miesiące stażach które:

  1. umożliwią nabycie wiedzy nt. funkcjonowania pracodawców i umiejętności poruszania się w profesjonalnym środowisku pracy,
  2. pozwolą zastosować nabytą wiedzę specjalistyczną w praktyce, spójną z efektami kształcenia,
  3. zapewnią zdobywanie doświadczenia zawodowego, adekwatnego do potrzeb pracodawców o różnym profilu,
  4. rozwiną ich kompetencje techniczne i interpersonalne.

Uczestnikami Projektu jest grupa łacznie 200 studentów WNGiG UAM dwóch ostatnich semestrów I i II stopnia kierunków: Geografia (wszystkie specjalności), Geoinformacja i Zarządzanie środowiskiem ( w roku 2016 – 102 osoby, w 2017 r. – 98 osób), którzy potwierdzą status bezrobotnego lub złożą oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo.

W ramach projektu zostaną zrealizowane 4 zadania:

ZADANIE 1: SPECJALISTA GEOINFORMACJI: staże praktyczne w obszarze pozyskiwania, opracowywania i zarządzania danymi przestrzennymi.

ZADANIE 2: OBSERWATOR ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO: staże praktyczne w obszarze pozyskiwania danych środowiskowych poprzez badania terenowe i

laboratoryjne, monitoringu środowiska i przygotowywania ocen środowiskowych.

ZADANIE 3: PRACOWNIK ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDOWEJ: staże praktyczne w obszarze udostępniania danych przestrzennych i środowiskowych oraz podejmowania decyzji administracyjnych.

ZADANIE 4: SPECJALISTA EUROPEJSKI: zagraniczne staże praktyczne.

Projekt jest skierowany do studentów roczników dyplomowych, tj. ostatnich dwóch semestrów studiów I i II stopnia na kierunkach: Geografia (wszystkie specjalności), Geoinformacja i Zarządzanie środowiskiem. Warunki uczestnictwa w projekcie zostały szczegółowo przedstawione na kolejnych zakładkach strony.

Korzyści płynące z udziału w stażach, wykraczających poza program nauczania na studiach, to:

  • zaświadczenie o ukończeniu stażu,
  • opinia pracodawcy,
  • zdobycie doświadczenia przydatnego w poszukiwaniu pracy,
  • możliwość podjęcia pracy u jednego z pracodawców uczestniczących w projekcie.

Projekt AWANS KOMPETENCYJNY, będący autorskim projektem przygotowanym na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM rozpoczął się 12 maja 2016 r., a zakończy się 31 grudnia 2017 r. Obejmuje on dwie edycje w okresach:

I EDYCJA: 1/053/2016– 31/12/2016
II EDYCJA: 1/1/2017 – 31/12/2017

Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Osi priorytetowej III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Instytucją Pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kwota dofinansowania: 2 227 711 zł